Καπνοδόχος

Ρόλος και Λειτουργία της καπνοδόχου

Ο ρόλος της καπνοδόχου

Λέγοντας καπνοδόχο, εννοούμε το σύνολο των δομικών στοιχείων, που εξασφαλίζουν την απαγωγή των καυσαερίων, από τις εστίες καύσης των λεβήτων στον εξωτερικό χώρο.

Η καπνοδόχος για τον λέβητα είναι, ότι και το αναπνευστικό σύστημα για τον άνθρωπο. Έτσι, ο άνθρωπος αναπνέει οξυγόνο, κάνει την καύση του και αποβάλει διοξείδιο του άνθρακα (CO2).

Ο καυστήρας παίρνει οξυγόνο κάνει την καύση με το καύσιμο υλικό (πετρέλαιο αέριο κλπ), αποδίδει θερμότητα και αποβάλλει, μέσω της καμινάδας, τα κατάλοιπα της καύσης αυτής.

Η εκπνοή του αέρα από τον άνθρωπο, περιέχει 4% CO2. Τα καυσαέρια της καύσης πετρελαίου, περιέχουν περίπου 12% CO2.Η καπνοδόχος είναι ένα μέρος πολύ σημαντικό σε μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, τόσο για την ασφάλεια του χώρου, όσο και για την καλή καύση και την οικονομική λειτουργία της εγκατάστασης.

Το όλο σύστημα απαγωγής των καυσαερίων, αποτελείται από την καπνοδόχο, από τον καπναγωγό, από το κάλυμμα της καπνοδόχου και τον αιθαλοσυλλέκτη ή καπνοσυλλέκτη.

Λειτουργία της καπνοδόχου

Τα καυσαέρια, έχουν μια θερμοκρασία μεγαλύτερη από εκείνη του ατμοσφαιρικού αέρα.

Για τον λόγο αυτό, έχουν μικρότερο ειδικό βάρος και αυτός είναι ο λόγος που τα καυσαέρια ανεβαίνουν προς τα πάνω, μέσω της καμινάδας. Έτσι, δημιουργείται υποπίεση (δηλαδή αρνητική πίεση) στην βάση της καμινάδας.

Το φαινόμενο αυτό, η τάση δηλαδή των καυσαερίων να ανεβαίνουν προς τα πάνω, λέγεται «ελκυσμός».Λόγω της διαφοράς πίεσης που δημιουργούν τα καυσαέρια στην πορεία τους προς την έξοδο από την καμινάδα, έχουμε μια συνεχή αναρρόφηση αέρα, που τροφοδοτεί την καύση, σε περίπτωση καύσης με ατμοσφαιρικό καυστήρα, σε ξυλολέβητες ή τζάκια.

Έτσι λέγοντας «το τζάκι τραβάει» εννοούμε ότι, η αναρρόφηση αέρα από την καπνοδόχο είναι ικανοποιητική.Σε καυστήρες που φυσάνε αέρα με την βοήθεια του ανεμιστήρα τους (όπου ο αέρας που απαιτείται για την καύση του καύσιμου υλικού πιέζεται από τον ανεμιστήρα), ο ελκυσμός χρησιμεύει για να προκαλεί την κίνηση των καυσαερίων, από την βάση της καπνοδόχου μέχρι την κορυφή της.

Χρησιμεύει δηλαδή ο ελκυσμός σε αυτήν την περίπτωση, για να «καθαρίζει» την καπνοδόχο από τα καυσαέρια.

Οι λέβητες που χρησιμοποιούν πιεστικό καυστήρα (με ανεμιστήρα δηλαδή), είναι οι πιεστικοί λέβητες, οι οποίοι και χρησιμοποιούνται σήμερα. Οι λέβητες που χρησιμοποιούν ατμοσφαιρικό καυστήρα (δηλαδή χωρίς ανεμιστήρα), είναι συνήθως λέβητες αερίων και στερεών καυσίμων.

Περισσότερα για το θέμα αυτό, αναφέρονται στο κεφάλαιο Λέβητες-Λεβητοστάσια

Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στον «ελκυσμό» της καπνοδόχου, ο οποίος μπορεί και πρέπει να μετρηθεί με κατάλληλα όργανα. Ο ελκυσμός εξαρτάται από το ύψος της καπνοδόχου και από την θερμοκρασία των καυσαερίων ( η οποία καθορίζει την μέση τιμή του ειδικού βάρους αυτών μεταξύ βάσης και κορυφής της καπνοδόχου). Ο ελκυσμός μετράται σε mbar (μιλιμπάρ) ή σε mmH2O.

Έτσι λοιπόν, για εγκαταστάσεις μέχρι 30.000 kcal/h, ο ελκυσμός πρέπει να είναι από 0,075 μέχρι 0,15 mbar, για εγκαταστάσεις από 30.000 μέχρι 100.000 kcal/h από 0,15 μέχρι 0,20 mbar και για εγκαταστάσεις από 100.000 μέχρι και 400.000 kcal/h, ο ελκυσμός πρέπει να είναι από 0,20 μέχρι 0,30 mbar.

Για την μετατροπή, 1mm H2O ισούται με 0,1 mbar.Αν ο ελκυσμός δεν είναι επαρκής, τότε φταίει η εγκατάσταση όλου του συστήματος, ή μέρος αυτού.

Τεχνάσματα για την μείωση ή την αύξηση του ελκυσμού υπάρχουν πολλά θα πρέπει όμως να μην φτάσουμε στο σημείο να τα εφαρμόσουμε και αυτό το πετυχαίνουμε με την σωστή επιλογή της διατομής της καμινάδας.

Κατασκευή - Καπναγωγός - Καπνοδόχος

Κατασκευή

Το σύστημα απαγωγής καυσαερίων, (όπως προαναφέρθηκε) αποτελείται από τον καπναγωγό, την καπνοδόχο, το κάλυμμα της καπνοδόχου και τον καπνοσυλλέκτη, καθώς και από διάφορους μηχανισμούς, που τους ονομάζουμε ρυθμιστές της καπνοδόχου.

Καπναγωγός

Ο καπναγωγός είναι το τμήμα εκείνο του συστήματος, που συνδέει τον λέβητα με την καπνοδόχο.Τα υλικά κατασκευής πρέπει να είναι ανθεκτικά σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 300 βαθμών Κελσίου. Αν χρησιμοποιηθεί αμιαντοσωλήνας, δεν πρέπει σε αυτόν να εισέρχονται καυσαέρια θερμοκρασίας μεγαλύτερης των 250 βαθμών Κελσίου, γιατί μπορεί να σπάσει.

Ο καπναγωγός είτε είναι κτιστός, είτε είναι σωλήνα μεταλλική ή αμιάντου, πρέπει να κατασκευάζεται σε τρία στρώματα. Το εσωτερικό στεγανός σωλήνας, ενδιάμεση ισχυρή μόνωση που να αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες και το εξωτερικό περίβλημα που θα προστατεύει την μόνωση.

Το πάχος τοιχώματος από λαμαρίνα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 χιλιοστά, για μικρής ή μεσαίας ισχύος λέβητες και τουλάχιστον 5 χιλιοστά για μεγάλους λέβητες.

Το μήκος του καπναγωγού δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το ¼ του ύψους της καπνοδόχου.

Πρέπει να αποφεύγονται οι κλειστές γωνίες και η πορεία του καπναγωγού πρέπει να είναι ανοδική προς την καμινάδα, με κλίση τουλάχιστον 10% για τους κτιστούς και 15% για τους μεταλλικούς καπναγωγούς.Η διατομή των κτιστών καπναγωγών, πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την διατομή της καπνοδόχου κατά 20% περίπου.Ο καπναγωγός πρέπει να έχει ανοίγματα (πάνω ή κάτω) καθαρισμού, με διατομή τέτοια που να μας επιτρέπεται ο καθαρισμός του. 

ΠΡΟΣΟΧΗ τα ανοίγματα πρέπει να κλείνουν στεγανά.

Στον καπναγωγό πρέπει να προβλέψουμε μια οπή διαμέτρου 8 χιλιοστών και σε απόσταση 40 εκατοστών από τον λέβητα, για να μπορούμε να κάνουμε τις μετρήσεις καύσης με όργανα.Ο καπναγωγός πρέπει να εισέλθει στην καπνοδόχο, σε ύψος τουλάχιστον 0,5 του μέτρου από την βάση της και να μην προεξέχει στο εσωτερικό της.Μέσα στον καπναγωγό δεν πρέπει και δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί σύστημα μείωσης του ελκυσμού (π.χ. περσίδες), αλλά όμως μπορεί να τοποθετηθεί αυτόματο κινητό φράγμα (τάμπερ), για να εμποδίζεται η ψύξη του λέβητα κατά την διάρκεια των στάσεων λειτουργίας του καυστήρα. Αυτό όμως δεν είναι απαραίτητο, γιατί τέτοιο σύστημα διαθέτει το σύνολο των καυστήρων σήμερα.Πολλοί χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν πρόχειρες κατασκευές για καπναγωγό.

Έτσι θα δούμε πολύ συχνά, ο καπναγωγός να είναι ένας σωλήνας αμόνωτος ελαστικός από λεπτό φύλλο αλουμινίου.

Ο αεραγωγός αυτός, που είναι πολύ καλός για άλλες χρήσεις, (όπως για τους απορροφητήρες στις κουζίνες κλπ) χρησιμοποιείται πολύ συχνά σαν καπναγωγός. Οι αεραγωγοί αυτοί καταστρέφονται εύκολα , ψύχονται τα καυσαέρια και ακούγεται ο θόρυβος της καύσης. Είναι βέβαια μια εύκολη λύση αλλά δεν είναι η σωστή λύση.Πολλές πάλι φορές, ένα ταυ αμιάντου τοποθετημένο με την μία οπή του πάνω στον λέβητα ενώ στην άλλη οπή του εφαρμόζεται η καπνοδόχος, αποτελεί μια λύση σε μικρές κυρίως εγκαταστάσεις. Θα πρέπει όμως το ελεύθερο μέρος του (προς τα κάτω), να κλείνει αεροστεγώς και να υπάρχει πρόσβαση προς αυτό για τον καθαρισμό του.

Καπνοδόχος

Η καπνοδόχος, είναι το μέρος του συστήματος απαγωγής καυσαερίων, που συνδέεται με τον καπναγωγό και καταλήγει στον εξωτερικό χώρο.

Η καπνοδόχος πρέπει να στηρίζεται με ασφάλεια στο κτίριο ή στο έδαφος και πρέπει να είναι όσο το δυνατό κατακόρυφη.

Σε λεβητοστάσια με λέβητες φυσικού ελκυσμού, όπως π.χ. λέβητες στερεών καυσίμων (ξυλολέβητες κλπ) ή ατμοσφαιρικούς λέβητες αερίων καυσίμων, η καπνοδόχος πρέπει να εξασφαλίζει τον απαραίτητο ελκυσμό, για την αναρρόφηση των καυσαερίων και την σωστή τροφοδότηση με αέρα, για την καύση του καύσιμου υλικού (ξύλα ή αέριο).

Σε λέβητες με υπερπίεση (πετρελαίου ή αερίου), δηλαδή πιεστικούς λέβητες πού χρησιμοποιούνται σήμερα, ή έστω λειτουργεί σύστημα αναρρόφησης, μπορεί να τοποθετηθεί καπνοδόχος με μικρότερη διατομή.

Η διατομή της καπνοδόχου πρέπει να είναι ίδια σε όλο το μήκος της και να μην παρουσιάζει εσωτερικές ανωμαλίες.

Η κορυφή να προεξέχει τουλάχιστον 0,4 του μέτρου, πάνω από το ψηλότερο σημείο του κτιρίου.Η καπνοδόχος πρέπει να κατασκευάζεται από υλικά ανθεκτικά στην υψηλή θερμοκρασία, να παρουσιάζει υψηλή αντίσταση στην διάβρωση από τα καυσαέρια και τις υγροποιήσεις, να είναι αδιάβροχες, χωρίς ρωγμές, ραβδώσεις και ανοίγματα, από όπου μπορεί να εισέλθει ατμοσφαιρικός αέρας.

Η καπνοδόχος καλό και χρήσιμο είναι να αποτελείται από τρεις στρώσεις: 

1. Η εσωτερική να είναι στεγανή, άκαυτη, ανθεκτική και λεία, με ορθογωνική ή κυκλική διατομή. Αν είναι από λαμαρίνα, να είναι ανοξείδωτη. 

2. Η εξωτερική πρέπει να παρέχει προστασία στην ενδιάμεση, να είναι αδιάβροχη και αν είναι μεταλλική, να είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα ή να προστατεύεται από διάβρωση.

3. Η ενδιάμεση, πρέπει να αποτελείται από μονωτικό υλικό ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες, καταλλήλου πάχους, ώστε να εξασφαλίζει μεγάλη θερμομόνωση και ηχομόνωση.Έτσι, (ενδεικτικά αναφέρεται) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν εσωτερική στρώση σωλήνα από αμίαντο, σαν ενδιάμεση υαλοβάμβακα πάχους τουλάχιστον 5 cm και εξωτερική στρώση είτε χτιστά τούβλα, πού είναι και το καλύτερο ή αν αυτό είναι αδύνατο τότε, σαν εξωτερική στρώση χρησιμοποιούμε σοβά, που θα βαφεί με αδιάβροχα υλικά.Τέτοιου είδους κατασκευές με τρεις στρώσεις, επιτρέπουν την εκλογή καπνοδόχου, με διατομές μικρότερες από τις αντίστοιχες απλές κατασκευές.Επίσης, μεταλλικοί καπνοδόχοι με τρία στρώματα (εσωτερικά ανοξείδωτες, ενδιάμεσα μόνωση, εξωτερικά γαλβανισμένη λαμαρίνα) υπάρχουν στην αγορά. Αποτελούν μια εύκολη στην τοποθέτηση και σωστή λύση, ιδίως για κτίρια που η κατασκευή τους έχει τελειώσει και είναι αδύνατο να εγκατασταθεί άλλου είδους καπνοδόχος.

ΣημείωσηΣήμερα έχει απαγορευτεί η χρήση υλικών κατασκευασμένα από αμίαντο

Κάλλυμα - Καπνοσυλλέκτης - Συλλέκτης - Πρόχειρη καπνοδόχος

Κάλυμμα καπνοδόχουΤο κάλυμμα της καπνοδόχου μπαίνει στην κορυφή της και εμποδίζει την είσοδο της βροχής μέσα σε αυτήν.

Τα καλύμματα πρέπει επίσης να εξουδετερώνουν τις επιδράσεις του αέρα ή να εκμεταλλεύονται τον άνεμο για την βελτίωση του ελκυσμού.

Στις αγροτικές κυρίως περιοχές, θα πρέπει τα ανοίγματα του καλύμματος να κλειστούν με πλέγμα, ώστε να μην μπορούν να εισέλθουν μέσα στην καπνοδόχο πουλιά, που θα προσπαθήσουν να φτιάξουν φωλιά μεταφέροντας χόρτα.

Το πλέγμα αυτό θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε, να εμποδίζει τα πουλιά, αλλά να μην εμποδίζει την έξοδο των καυσαερίων, μειώνοντας έτσι τον ελκυσμό της καπνοδόχου.

Επίσης, η έξοδος των καυσαερίων θα πρέπει να μην εμποδίζεται από άλλες αιτίες (χαμηλό καπέλο, ξύλα κλπ).

Καπνοσυλλέκτης

Σήμερα η χρήση τους απαγορεύεται. Τους χρησιμοποιούσαν παλαιότερα σε καύση με μαζούτ και σκοπό είχαν την συγκράτηση της κάπνας.

Μειώνουν τον ελκυσμό και δημιουργούν αισθητική ρύπανση.

Καπνοδόχος συλλέκτης

Κάθε λέβητας πρέπει να έχει την δική του καπνοδόχο. Αν αυτό όμως δεν γίνεται, τότε μπορεί να κατασκευαστεί και καπνοδόχος για ατομικές θερμάνσεις, που θα δέχεται τα καυσαέρια από περισσότερους του ενός λέβητα.

Την καπνοδόχο αυτή την ονομάζουμε καπνοδόχο συλλέκτη και μπορεί να εφαρμοστεί σε μικρούς κυρίως λέβητες, πρέπει όμως: (Σχέδιο 34)

1. Η καπνοδόχος συλλέκτης να είναι κατακόρυφος, με διατομή μεγαλύτερη των 400cm ή διάμετρο 20cm προκειμένου για κυλινδρικό. 

2. Η διατομή των μεμονωμένων καπνοδόχων δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 240cm ή διαμέτρου μικρότερη των 15cm.

Οι παραπάνω τιμές αντιστοιχούν για λέβητες ατμοσφαιρικούς και με φυσικό ελκυσμό. Σε λέβητες πιεστικούς, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μικρότερες διατομές και αν όλο το σύστημα είναι μονωμένο ακόμη μικρότερες. 

3. Οι μεμονωμένες καπνοδόχοι των διαφόρων ορόφων, πρέπει να έχουν μήκος τουλάχιστον 2 μέτρα. Πρέπει δηλαδή να ξεκινούν από τον λέβητα και να καταλήγουν κάτω από τον επόμενο όροφο. 

4. Κάθε μεμονωμένη καπνοδόχος, πρέπει να εισέρχεται στην καπνοδόχο συλλέκτη, με μια γωνία όχι μικρότερη των 145 μοιρών. 5.Η καπνοδόχος συλλέκτης να έχει πάντα ένα κατακόρυφο τμήμα 5 μέτρων πάνω από την είσοδο της τελευταίας μεμονωμένης καπνοδόχου. Για αυτό η καπνοδόχος του λέβητα του τελευταίου ορόφου πρέπει να βγαίνει ανεξάρτητη χωρίς δηλαδή να οδηγείται στην καπνοδόχο συλλέκτη.Μπορεί η καπνοδόχος συλλέκτης να εξυπηρετεί μέχρι 9 ορόφους.Στην καπνοδόχο συλλέκτη μπορούν να συνδεθούν και λέβητες που βρίσκονται στον ίδιο όροφο.

Πρόχειρη καπνοδόχος Σε μερικές περιπτώσεις, κυρίως σε ατομικές μονάδες θέρμανσης, σαν καπνοδόχος χρησιμοποιείται πρόχειρος μεταλλικός σωλήνας (μπουρί). Τότε θα πρέπει το οριζόντιο τμήμα της καπνοδόχου αυτής, να μην σταματάει στην επιφάνεια του εξωτερικού τοίχου αλλά να απέχει τουλάχιστον 40 cm από αυτόν. (Σχέδιο 35) Επίσης, στο τέλος του οριζοντίου τμήματος, θα πρέπει να τοποθετηθεί και ένα κάθετο τμήμα ύψους τουλάχιστον 1,5 μέτρου.

Η έξοδος φυσικά, θα πρέπει να προστατεύεται από την βροχή και από τα ρεύματα αέρα (ταυ, γωνίες κλπ). Τέλος, για να λειτουργήσουν κανονικά καπνοδόχοι ύψους μικρότερου των 5 μέτρων, πρέπει το σύστημα καυστήρας λέβητας να είναι υψηλής πίεσης (πιεστικοί λέβητες) .

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η έξοδος των καυσαερίων διευκολύνεται με την χρήση αναρροφητήρων. Υπάρχουν λέβητες αερίου με ατμοσφαιρικούς καυστήρες, που η λειτουργία τους εξαρτάται από την λειτουργία του αναρροφητήρα. Οι λέβητες αυτοί σταματούν να λειτουργούν, αν δεν λειτουργεί αυτός.

Ειδικές κατασκευές - Υπολογισμός της καπνοδόχου

Ειδικές κατασκευές1. Ομόκεντρες σωληνώσειςΗ εγκατάσταση αυτή εφαρμόζεται σε λέβητες με ανεμιστήρα και με στεγανό θάλαμο καύσης (λέβητες αερίου με ατμοσφαιρικούς καυστήρες).Το σύστημα αποτελείται από δύο σωλήνες τοποθετημένες η μία μέσα στην άλλη που ξεκινούν από τον λέβητα και καταλήγουν στην σκεπή. Ο αέρας που τροφοδοτεί την καύση ανεβαίνει από τον εξωτερικό αγωγό και τα καυσαέρια οδηγούνται στον εσωτερικό σωλήνα.2. Τεχνική κυψέληΜε τον τρόπο αυτό σε ένα μικρό κοινόχρηστο χώρο τοποθετούνται όλοι οι λέβητες των ορόφων (ένας για κάθε διαμέρισμα). Όλοι οι λέβητες έχουν ένα κοινό καπνοδόχο. Βέβαια υπάρχουν και εδώ περιορισμοί. Καλό θα είναι πάντως σε ένα καπνοδόχο να μην τοποθετούνται παραπάνω από τέσσερις ατομικοί λέβητες και η διάμετρος του να μην είναι μεγαλύτερη των 20 cm.Υπολογισμός της καπνοδόχουΕλκυσμόςΗ λειτουργία της καπνοδόχου βασίζεται στον ελκυσμό της. Σε λέβητες υψηλής πίεσης ο ελκυσμός είναι μηχανικός. Στην περίπτωση αυτή όταν ο ελκυσμός είναι μεγάλος χάνεται θερμότητα και όταν είναι μικρός δεν γίνεται τέλεια καύση με αποτέλεσμα να έχουμε απώλειες από άκαυτα υλικά. Καύσιμη ύλη δηλαδή που χάνεται χωρίς να αποδώσει θερμότητα.Μεγάλο ρόλο παίζει και η θερμοκρασία εξόδου των καυσαερίων. Έτσι όταν η θερμοκρασία των καυσαερίων είναι υψηλή (πάνω από 250 βαθμούς Κελσίου) έχουμε απώλειες θερμότητας από την καύση και σε χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω από 180 βαθμούς Κελσίου) έχουμε συνήθως υγροποιήσεις που είναι πολύ επικίνδυνες για την καταστροφή της καπνοδόχου και του λέβητα.Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 1Kg (ένα κιλό) πετρέλαιο κατά την καύση του δημιουργεί 1Κg νερό, το οποίο φεύγει από την καμινάδα σε αέρια κατάσταση. Αν όμως η θερμοκρασία των καυσαερίων πέσει κάτω των 100 βαθμών Κελσίου (σημείο υγροποιήσεως του νερού) τότε έχουμε υγροποιήσεις. Τα υγρά δε αυτά περιέχουν CO2 , SO2 (διοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο του θείου) και άλλα τοξικά και διαβρωτικά κατάλοιπα.Έτσι λοιπόν η καπνοδόχος πρέπει με την λειτουργία της και σε συνεργασία με το σύστημα λέβητας – καυστήρας να εξασφαλίζει τέτοιο ελκυσμό και να δημιουργεί τέτοια ταχύτητα διέλευσης των καυσαερίων από την καπνοδόχο μέχρι την έξοδο τους από αυτήν ώστε τα καυσαέρια να μην είναι ούτε πολύ ζεστά ούτε να υγροποιούνται.Με την παραπάνω αρχή ο θεωρητικός καθορισμός των διατάσεων μιας καπνοδόχου είναι πολύ δύσκολος. Πρέπει να διαβάζουμε θεωρητικούς μαθηματικούς νόμους κάθε φορά και ειδικά για κάθε εγκατάσταση, πρέπει να λαμβάνουμε υπ όψιν το είδος της κατασκευής της καπνοδόχου, το ύψος της, την ικανότητα του λέβητα, την θερμοκρασία των καυσαερίων κλπ. Εξ άλλου πολύ μικρή καπνοδόχος εκτός των άλλων «βουλώνει» εύκολα ενώ μεγάλη ψύχει τα καυσαέρια λόγω μικρής ταχύτητας εξόδου αυτών και μεγάλης επιφάνειας.Πάντως ο υπολογισμός των διαστάσεων της καπνοδόχου είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο στάδιο και πρέπει να γίνεται με πολύ προσοχή. Πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπ όψιν οι οδηγίες του κατασκευαστή του λέβητα που θα χρησιμοποιήσουμε.

Υπολογισμός διαστάσεωνΑν δεν έχουμε την δυνατότητα να ακολουθήσουμε κάποιες οδηγίες τότε ο πίνακας που υπάρχει στο Κεφάλαιο πίνακες, σχέδια και διαγράμματα, θα μας είναι αρκετά χρήσιμος . Ο πίνακας αυτός βασίζεται πάνω σε εμπειρικές γνώσεις από εφαρμογές με καλά αποτελέσματα και δεν είναι απόλυτος.Επίσης στο Κεφάλαιο πίνακες, σχέδια και διαγράμματα, υπάρχει διάγραμμα επιλογής καμινάδας ανάλογα του ύψους της και την ισχύ του λέβηταΥπολογισμός της υποπίεσηςΟ καθορισμός του «τραβήγματος» εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Πρέπει να ξέρουμε ότι 1m πραγματικής διαδρομής καυσαερίων δημιουργεί υποπίεση 0,26 mm H2O όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι 25 βαθμοί Κελσίου και η θερμοκρασία των αερίων της καύσης 180 βαθμοί. Όσο πιο μεγάλη ταχύτητα καυσαερίων τόσο μεγαλύτερος ελκυσμός. Μια ταχύτητα τουλάχιστον 2m/s πρέπει να θεωρείται υποχρεωτική.

Σχέδιο 34

Καπνοδόχος Συλλέκτης

Σχέδιο 35

Πρόχειρη Καπνοδόχος

Καθαρισμός - Ρυθμιστής - Βασικά σημεία (ανακεφαλαίωση)

Καθαρισμός της καπνοδόχουΟ καθαρισμός της καπνοδόχου είναι μια εργασία, που πρέπει να εκτελείται με σοβαρότητα και επιμέλεια.Θα πρέπει ιδιαίτερα να καθαρίζεται η καμινάδα στα σημεία: α) εξόδου από τον λέβητα β) στις γωνίες γ) σε οποιοδήποτε σημείο τα καυσαέρια αλλάζουν πορεία δ) σε οποιοδήποτε σημείο μπορούν να μαζευτούν τα κατάλοιπα της καύσης.Ρυθμιστής της καπνοδόχουΑρκετές φορές, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε ρυθμιστικές συσκευές, για να <<τραβάει>> η καπνοδόχος.Αυτές οι συσκευές έχουν σαν κύριο ρόλο, να διατηρούν σταθερό τον ελκυσμό στην έξοδο του λέβητα, (στον καπνοθάλαμο) όταν ο καυστήρας λειτουργεί με περίσσεια αέρος.Επί πλέον, αερίζει την καπνοδόχο όταν ο καυστήρας δεν λειτουργεί και έτσι εμποδίζεται η δημιουργία υγροποιήσεων.Στεγανότητα της καπνοδόχουΤο όλο σύστημα της καπνοδόχου πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένο, ώστε να μην εισέρχεται κρύος αέρας του περιβάλλοντος σε αυτήν. Ρωγμές ,θυρίδες κλπ πρέπει μα κλείνονται ,γιατί ο ψυχρός αέρας του περιβάλλοντος μπορεί να αναμιχθεί με τα καυσαέρια, με αποτέλεσμα αυτά να ψύχονται και να υγροποιούνται ευκολότερα. Επίσης η καπνοδόχος, θα πρέπει να προστατεύεται, ώστε να μην εισέρχεται νερό της βροχής σε αυτήν.Βασικά σημεία (ανακεφαλαίωση) * Η καπνοδόχος μπορεί να βρίσκεται μέσα στην οικοδομή ή πάνω σε κάποιο εξωτερικό τοίχο ή και σε κάποια απόσταση από αυτήν, αρκεί να στερεώνεται καλά. * Πρέπει να λαμβάνεται υπ όψιν, η συστολή και η διαστολή αυτής * Δεν πρέπει να έρχεται σε απευθείας επαφή με τσιμέντο, (πάκτωμα) γιατί αποκλείεται να θερμανθεί * Η διατομή και ο ελκυσμός παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην όλη κατασκευή. * Πρόχειρες κατασκευές πρέπει να αποφεύγονται γιατί και σωστή δουλειά δεν γίνεται, αλλά και θα κοστίσει περισσότερο στο μέλλον. * Οριζόντια τμήματα, γωνίες, αλλαγές κατεύθυνσης, θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται. * Πάντα θα πρέπει η καπνοδόχος να είναι μονωμένη, για να μπορεί να δημιουργεί τον κατάλληλο ελκυσμό, ώστε και η λειτουργία του καυστήρα να γίνεται σωστά, αλλά και να αποφεύγονται οι υγροποιήσεις των καυσαερίων.